Allgro is een familiale Vlaamse kmo die al even sterk groeit als de groenten die ze verwerken. Om verschillende redenen beslisten de verantwoordelijken van het in Sint-Lievens-Houtem gevestigde bedrijf dat investeren in een eigen waterzuiveringsinstallatie mét hergebruikmogelijkheden, absoluut relevant was.

Opslag van afvalwater

“Allgro is gevestigd in een gebied waar het rioleringsstelsel nog niet gescheiden is”, verduidelijkt Piet De Langhe, zaakvoerder van Pantarein. “Daarom werd het bedrijf verplicht  om te investeren in een buffer voor de opslag van afvalwater. Die buffer is vooral nuttig in periodes van hevige regenval en zorgt ervoor dat er geen overstort van zwaar belast industrieel afvalwater plaatsvindt wanneer het rioleringstelsel overbelast wordt. Om deze investering (die niet resulteert in een vermindering van de (boven)gemeentelijke heffingen, red.) interessanter te maken, kunnen bedrijven beter voorzien in een eigen waterzuivering. Daarnaast geeft de directie van het groente- en fruitverwerkende bedrijf blijk van maatschappelijke verantwoordelijkheid en vonden ze het belangrijk om sterk in te zetten op waterrecuperatie.”
Samen met Paas Food Industries uit Maasmechelen, VITO en Pantarein diende het bedrijf daarom bij Vlakwa een Open Call-project in om de mogelijkheden voor een eigen afvalwaterzuivering met waterhergebruik te onderzoeken. “In dat kader hebben we in de loop van 2017 regelmatig tests uitgevoerd. Door de positieve resultaten van dat onderzoek, toonden de verantwoordelijken van Allgro zich bereid om effectief tot de investering over te gaan.”

Dubbele productiecapaciteit

De eigen WZI kan een gevoelige meerwaarde betekenen voor het bedrijf, dat tegelijk werk maakte van de verdubbeling van de productiecapaciteit. “Het laat hen toe tot 70% van het behandelde water te hergebruiken”, vervolgt Piet De Langhe. “Bovendien biedt de nieuwe aanpak ook een valabele oplossing voor de vroegere complexe grondwaterbereiding. De installatie, die vanaf september in gebruik wordt genomen, heeft een capaciteit van 180 m³ per dag. Op zich is dat geen gigantisch cijfer, maar het illustreert daardoor wel perfect dat zelfs voor relatief kleinschalige volumes investeren in waterhergebruik de moeite loont. Normaliter zal de terugverdientijd vijf tot zeven jaar bedragen.”
Omdat het om koud, verdund water gaat, opteerde Pantarein voor een aerobe zuivering op basis van membraanfiltratie, die het slib van het water scheidt. Vervolgens wordt het water opgezuiverd via een omgekeerde osmose, voor de verwijdering van zouten en de rest-COD. “Het is zeker een positieve evolutie dat de Vlaamse Milieumaatschappij, na grondig overleg en in een klimaat van wederzijds vertrouwen, de mogelijkheid biedt om het concentraat te lozen, mits het ontvangende water daartoe in staat is.”
De desinfectie van het permeaat gebeurt door het gebruik van chloordioxide. Op die manier is het permeaat, na buffering, opnieuw inzetbaar in de bedrijfsprocessen. Allgro draagt de financiering zelf, al biedt Pantarein ook de mogelijkheid daar zelf voor in te staan. “Op die manier kan de eindklant meteen de vruchten van de nieuwe aanpak plukken. We kunnen ook de exploitatie van dergelijke, verregaand geautomatiseerde zuiveringsinstallaties verzorgen, door continue monitoring op afstand, regelmatige monsternames en wateranalyses.”

Exploitatiecontract bij Boortmalt

Boortmalt schakelde Pantarein in voor de uitbreiding van de bestaande waterzuivering met 150 m³/h door middel van een membraanfiltratie. “Er komt ook een nieuwe sliblijn. Bovendien is alles voorzien om ook hier op termijn waterhergebruik mogelijk te maken. Via een exploitatiecontract staan wij in voor de operationele opvolging van de installatie. Dit laat ons toe om, samen met de klant, te innoveren en mettertijd bepaalde optimalisaties door te voeren, zodat het systeem op een zo prijsgunstig mogelijke manier kan draaien. Dat doen we door het gebruik van intelligente sturing, onlinemonitoring en het inzetten van vooruitstrevende technologieën. Samen zorgt dat voor een heel dynamische blik op het functioneren van een dergelijke installatie. Door de keuze voor membraanfiltratie zijn er geen bouwkundige werken nodig, is een goede waterkwaliteit gewaarborgd en kan de in de Antwerpse haven gelegen mouterij vrij snel de beoogde verhoging van de productiecapaciteit met 33 procent doorvoeren.”

Groter draagvlak

Hergebruik van water voor toepassingen in de voedingsindustrie leek lange tijd een taboe, maar lijkt dat stadium - gelukkig - stilaan te ontgroeien. “We hebben ook in België te maken met steeds drogere zomers, waardoor water almaar schaarser en dus ook duurder wordt. Daardoor wordt hergebruik steeds interessanter. Er zijn nog altijd ondernemingen die ervoor terugdeinzen en er zich (voorlopig) niet aan willen wagen, maar de pioniers beseffen dat het verhaal, dankzij de huidige technologische mogelijkheden, absoluut kan. Bovendien evolueert ook het wettelijk kader in de positieve richting, dankzij de constructieve houding van instanties zoals VMM en het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).”